YATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

12.06.2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Türk Vatandaşlığının yetkili makama başvuru yolu ile kazanılabilmesi mümkündür. Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller’” başlıklı 12. maddesinde bazı yabancılar için özel başvuru sürecinden bahsedilmiştir. Bu sürecin uygulama şartlarını düzenleyen Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. maddesi, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişikliğe uğramış, 18/09/2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kolaylık öngören yapılan değişiklik ile;
  1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
  2. 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul alan,
  3. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
  4. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığında döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen,
  5. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,
  6. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler milli güvenlik ve kamu düzenine engel teşkil edecek bir durumları olmaması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
Gayrimenkul edinimi yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması bakımından; ilgili yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aşağıda belirtilen kriterleri usulüne uygun olarak yerine getiren yabancılar, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanır.
  1. En az 250.000 Amerikan Doları tutarında Türkiye’de gayrimenkul satın alınmalı,
  2. Bu gayrimenkulün tapusuna üç yıl satılamaz şerhi konulmalı,
  3. Bu şerh Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmeli,
  4. Bu şartlara ek olarak; istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması için TVK. 12. maddesi gereğince Türk vatandaşlığına sahip olmak isteyen kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması gerekir.
Netice itibariyle milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hal bulunmamak şartıyla; en az 250.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkulü usulüne uygun bir şekilde, tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyularak satın alan ve bu şekilde satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen her yabancı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi çerçevesinde; Cumhurbaşkanlığına başvuru gerçekleştirir ve başvurusu onaylanırsa, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığına hak kazanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir